مطالب توسط

, ,

رویکرد مبتنی بر منابع در مدیریت استراتژیک منابع انسانی

این محتوا در مورد مدیریت استراتژیک منابع انسانی نگاشته شده است.
مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارای دو رویکرد استراتژیک و غیر استراتژیک با چندین رویکرد مختلف است.

, ,

آشنایی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی

این محتوا در مورد مدیریت استراتژیک منابع انسانی نگاشته شده است.
مدیریت استراتژیک از ابزارهای سازمانی است و کمک می کند تا نیروی انسانی را جذب، پرورش و حفظ کند.

, ,

گام های اصلی و مراحل برنامه ریزی آموزشی

این محتوا در مورد موضوع برنامه ریزی آموزشی(آموزش و توانمندسازی) نگاشته شده است.
مدیران باید برای اجرای برنامه ریزی آموزشی، مراحل مختلفی را طی نمایند.

, ,

انواع برنامه ریزی آموزشی برای منابع انسانی

این محتوا در مورد موضوع برنامه ریزی آموزشی(آموزش و توانمندسازی) نگاشته شده است.
برنامه ریزی آموزشی برای منابع انسانی یک سازمان دارای انواع گوناگونی می باشد.

, ,

انواع برنامه ریزی آموزشی

این محتوا در مورد موضوع برنامه ریزی آموزشی(آموزش و توانمندسازی) نگارش شده است.
برنامه ریزی آموزشی وابسته به کارمندان و دلیل آموزش آنها انواع مختلفی دارد.