مطالب توسط

, ,

مراحل دستیابی به مدل تعالی منابع انسانی

این محتوا در مورد مدل تعالی منابع انسانی(ارزیابی و خود ارزیابی منابع انسانی) نگارش شده است.
مدل تعالی منابع انسانی دارای مراحل مختلفی می باشد. مدیران می توانند با طی نمودن گام به گام این مراحل و روش های موجود سازمان خود را شناسایی کنند و سپس نسبت به عملکرد خود امتیاز دریافت کنند و جایزه تعالی را دریافت نمایند.

, ,

تعریف مدل تعالی منابع انسانی

این محتوا در مورد مدل تعالی منابع انسانی(ارزیابی و خود ارزیابی منابع انسانی) نگارش شده است.
مدل تعالی منابع انسانی کمک می کند تا سازمان ها در دنیای امروزی که همه چیز در حال تحول و پیشرفت بسیار سریع است، بتوانند خود را در بازار رقابتی حفظ نماید. این مدل شامل چند عنصر اساسی می باشد. که در ادامه این مطلب به تفصیل به بررسی این عناصر خواهیم پرداخت.

, ,

الگوهای رفتار سازمانی

این محتوا در مورد موضوع رفتار سازمانی نگاشته شده است.
الگوهای رفتار سازمانی به مدیران سازمان ها کمک می کنند تا بتوانند خصوصیات شخصیتی و رفتاری اعضای سازمان را شناسایی کنند و بر اساس آن رفتارهای آینده آنها را پیش بینی نمایند. هر کدام از این الگوها توسط نظریه پردازان مختلفی مطرح گشته اند و دسته بندی مخصوص به خود را دارند.

, ,

اهداف مدیریت رفتار سازمانی چیست؟

این محتوا در مورد موضوع رفتار سازمانی نگاشته شده است.
مدیران سازمان اهداف زیادی برای استفاده از شیوه مدیریت رفتار سازمانی دارند. در نهایت تمامی این اهداف به افزایش بهره وری سازمان و دستیابی آن به اهداف نهایی سازمان کمک می کنند. مدیران توسط این شیوه های مدیریتی مهارت های لازم برای رهبری سازمان را کسب می نمایند.

, ,

تاریخچه شکل گیری مدیریت رفتار سازمانی

این محتوا در مورد موضوع رفتار سازمانی نگاشته شده است.
مدیریت رفتار سازمانی یکی از رشته های بسیار مهم و مستقل در علم مدیریت محسوب میشود. در واقع مدیریت رفتار سازمانی سعی دارد تا با مطالعه رفتار افراد در سازمان، محیطی را به وجود آورد که بر اثر آن بیشترین کارایی را از افراد دریافت کند و سازمان را به بهره وری برساند.

, ,

تاثیرات رفتار سازمانی بر سازمان ها

این محتوا در مورد موضوع رفتار سازمانی نگاشته شده است.
رفتار سازمانی از جهات مختلفی بر روی مدیریت و کلیت یک سازمان تاثیر دارد. این تاثیرات به مدیران کمک می کنند تا راحت تر به اهداف سازمان دست پیدا کنند. یکی از مباحث جدیدی که در این مبحث مطرح گشته است، رفتار سازمانی مثبت گرا می باشد.

, ,

دیدگاه و رویکردهای مختلف در مورد رفتار سازمانی

این مطلب در مورد موضوع رفتار سازمانی نگاشته شده است.
در مورد رفتار سازمانی رویکردهای مختلفی ارائه گشته اند. بر اساس شرایط محیطی سازمان و واکنش های اعضای سازمان ها یکی از این رویکردها یا دیدگاه ها برای آن سازمان، متناسب تر می باشد. به طور کلی این دیدگاه ها به چهار دسته تقسیم می شوند

, ,

مراحل مختلف برنامه ریزی منابع انسانی

این محتوا در مورد موضوع برنامه ریزی منابع انسانی نگاشته شده است.
برای اینکه مدیران سازمان ها بتوانند برای منابع انسانی برنامه ریزی نمایند و آن را اجرایی نمایند، لازم است تا مراحل مختلفی را طی نمایند. نظریه پردازان مختلفی در این زمینه مراحل گوناگونی را مطرح نموده اند که در این مطلب به بررسی آنها می پردازیم

, ,

متغیرهای سازمانی و داخلی موثر بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی

این محتوا در مورد موضوع برنامه ریزی منابع انسانی نگاشته شده است.
عوامل و موارد مختلفی بر روی برنامه ریزی منابع انسانی اثر گذار هستند. این عوامل می توانند عواملی داخلی باشند که از داخل خود سازمان بر روی برنامه ریزی تاثیر می گذارند، می توانند خارجی باشند، که از خارج از سازمان بر روی برنامه ریزی های آن اثرگذار هستند.

, ,

رویکردهای مختلف برنامه ریزی منابع انسانی

این محتوا در مورد موضوع برنامه ریزی منابع انسانی نگاشته شده است.
یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی منابع انسانی این است، که مدیران بتوانند نیازمندی های منابع انسانی را در آینده پیش بینی نمایند. برای این منظور نیز باید پیش بینی هایی را انجام دهند. این پیش بینی ها بر اساس رویکردهای مختلفی صورت می پذیرد.