روش های جانشین پروری چیست؟
روش های جانشین پروری چیست؟
روش های جانشین پروری چیست؟

مدیران و رهبران سازمان ها از ابتدا به عنوان یک رهبر موفق متولد نمی شوند. بلکه این افراد را برای ایفای صحیح نقش هایشان باید پرورش داد تا به تعالی دست یابند. به همین منظور هم برنامه های جانشین پروری مطرح می شوند تا کمک کنند تا مدیرانی لایق برای سازمان ها پرورش پیدا کنند. در این زمینه روش های مختلفی ارائه گشته است. به همین خاطر قصد داریم تا در ادامه به مهم ترین روش های جانشین پروری اشاره کنیم.

اولین روش جانشین پروری: روش ستاره هفت پر

این روش برای اولین بار توسط شخصی به نام راث ول مطرح گشت. وی در این روش بر رویکرد مطابقت وضعیت داخلی و خارجی، هم راستایی برنامه جانشینی با دیگر برنامه های سازمان و حرکت سازمان از طریق چرخه حیات توسعه به سمت جانشین پروری، تاکید کرده است.

همانطور که از نام این روش پیدا است، در روش ستاره هفت پر هفت مولفه مورد توجه مدیران و رهبران تیم قرار می گیرد. این مولفه ها عبارتند از:

 • ایجاد تعهد: در این مولفه مدیران سازمان باید فرایند جانشین پروری را به مثابه یک برنامه سازمانی در نظر بگیرند. به صورتی که نسبت به مدیریت جانشین پروری نظام مند و پیاده سازی برنامه های مربوط به آن متعهد گردند.
 • ارزیابی کار فعلی: در این مرحله باید شرایط شغلی موجود در موقعیت های اصلی و کلیدی سازمان ارزیابی گردد. سپس رویکردهای بیشتری نسبت به تعیین شرایط شایستگی برای آن موقعیت شغلی مطرح گردد.
 • سنجش و ارزیابی عملکرد افراد: عموما بحران ها در سازمان باعث می شوند تا مشخص شود چه افرادی وظیفه خود را به خوبی انجام می دهند. بر اساس این مولفه سازمان پس از ارزیابی عملکرد افراد باید فهرستی از افراد مستعد تهیه نماید. به این صورت مجموعه واضحی از دارایی های انسانی در سازمان به وجود می آید.
 • تست کارایی افراد: در این مرحله باید شرایط شایستگی آینده لازم در موقعیت های شغلی کلیدی مشخص شود. بر اساس همین ویژگی ها و شاخص های شایستگی نیز افراد باید مورد ارزیابی قرار گیرند، تا سازمان متوجه شود که آیا این افراد می توانند خود را با تغییر شرایط وفق دهند یا خیر؟
 • بررسی استعداد افراد: این مولفه مربوط به تطبیق استعدادهای افراد با مناصب شغلی مورد نظر است. یکی از مولفه های اصلی در ارزیابی افراد در نظر گرفتن استعداد و تطبیق آنها با شرایط کاری آینده می باشد.
 • پر کردن شکاف های پرورشی در سازمان: پس از انجام دادن ارزیابی ها، سازمان باید برای رشد و پرورش رهبران آینده برنامه مستمری را تدوین نماید. علاوه بر این تصمیم گیرندگان سازمان باید برای روش های ارتقا درون سازمانی سنتی جایگزین هایی را نیز در نظر بگیرند. تا به این صورت بتوانند برآورده سازی نیازهای جانشینی را توسعه و گسترش دهند.
 • ارزیابی برنامه جانشین پروری: در آخر نیز برای اینکه برنامه ریزی و مدیریت این فرایند به خوبی اجرا گردد باید به صورت مستمر ارزیابی انجام شود. نتایج ارزیابی ها کمک می کند تا فرایند جانشین پروری به صورت مداوم در حال بهبود باشد.
یکی از روش های جانشین پروری، روش ستاره هفت پر است.
*یکی از روش های جانشین پروری، روش ستاره هفت پر است*

دومین روش جانشین پروری: روش کانال رهبری

این روش توسط یکی از نظریه پردازان علم مدیریت به نام مالر ارائه گشته است. در روش کانال رهبری بر روی توسعه رهبری و نیازمندی هدایت از میان هر مسیر در کانال رهبری تمرکز شده است. در واقع توسعه رهبری و آموزش شیوه های جدید مدیریتی به وسیله رهبران در این روش از اهمیت زیادی برخوردار است. در کانال رهبری عبور از هر مسیر به این صورت امکان پذیر است که افراد شیوه های قدیمی را کنار بگذارند و شیوه های جدید رهبری و اداره نمودن سازمان را یاد بگیرند. این روش نیز مانند دیگر روش های جانشین پروری دارای چندین مولفه می باشد.

 • سازگاری با مدل: در اولین گام باید مسیر ارتقاء رهبری را با نیازهای جانشینی سازمان سازگار نمود.
 • استاندارد عملکرد: در گام بعدی باید برای تعیین نمودن معیارهای عملکرد و قابلیت ها در سازمان، یک زبان مشترک ایجاد نمود. این زبان مشترک همان استانداردی است که برای عملکردها تعیین می گردد.
 • مستند سازی: بر اساس مولفه قبلی یک مستند سازی باید انجام گیرد و آن معیارها و استانداردهای تعیین شده به کل اعضای سازمان ابلاغ گردد.
 • ارزیابی نامزدهای جانشینی: سپس افرادی را که برای جانشین پروری کاندید یا نامزد شده اند را ارزیابی می کنند. ارزیابی این افراد به وسیله روش ادغام ماتریس عملکرد-قابلیت صورت می پذیرد.
 • ارزیابی کانال: در انتها نیز برنامه و پیشرفت کلی مسیر ارتقا به صورت جدی بررسی و ارزیابی می گردد.
در روش کانال رهبری که از روش های جانشین پروری است، تاکید بر روی توسعه رهبری است.
*در روش کانال رهبری که از روش های جانشین پروری است، تاکید بر روی توسعه رهبری است*

سومین روش جانشین پروری: روش تیم تسریع

این روش را بایهام مطرح نموده است. در روش تیم تسریع افراد در سازمان گلچین نمی شود. به جای این کار سازمان بر اساس توسعه گروهی از میان نامزدهای جانشینی مستعد و دارای شایستگی، یک خزانه افزایشی برای همه مشاغل اجرایی موجود در سازمان مشخص می نماید. همچون روش های پیشین این روش نیز دارای مولفه های مخصوص به خود می باشد.

 • شناسایی افراد مستعد: در این مرحله افراد مستعد و با قابلیت سازمان شناسایی و سپس کاندید می شوند.
 • شناسایی فرصت های توسعه و پیشرفت: بعد از شناسایی افراد قابل و شایسته سازمان، باید فرصت هایی را که قابلیت توسعه و پیشرفت را دارند، تشخیص داد.
 • راهکارهای توسعه و پیشرفت: پس از تشخیص فرصت های توسعه نیز باید راه حل هایی را برای این فرصت ها ارائه نمود.
 • اطمینان از پیشرفت: سازمان با بازنگری پیشرفت ها می تواند اشتباهات موجود در این مسیر را تشخیص دهد و برنامه های جدیدی را برای آنها تعیین کند. به این صورت مطمئن می شود که برنامه های تعیین شده در مسیر درست قرار گرفته اند.
 • بررسی وظایف جدید در سازمان
یکی از روش های جانشین پروری با نام تیم تسریع توسط بایهام مطرح گشته است.
*یکی از روش های جانشین پروری با نام تیم تسریع توسط بایهام مطرح گشته است*

چهارمین روش جانشین پروری: روش مشترک المنافع

این روش را هلتون و جکسون مطرح کرده اند. روش مشترک المنافع، کمک می کند تا مدیران بتوانند تغییرات سازمانی را پیش بینی کنند. همچنین شایستگی های موقعیت های شغلی مختلف را شناسایی نمایند و به توسعه شایستگی ها و استعدادهای کارمندان بپردازند. این روش نیز مانند  روش پیشین از مولفه های مختلفی تبعیت می نماید.

 • تعیین زمان و وظایف
 • شناسایی توانایی ها و شایستگی های اولیه
 • تحلیل و بررسی شکاف های موجود در استعدادهای سازمان
 • طراحی فرصتی برای توسعه شایستگی ها
 • ایجاد خزانه استعداد و سنجش مهارت های موجود
روش مشترک المنافع از روش های جانشین پروری، کمک می کند تا خزانه ای از استعدادهای موجود در سازمان تشکیل شود.
*روش مشترک المنافع از روش های جانشین پروری، کمک می کند تا خزانه ای از استعدادهای موجود در سازمان تشکیل شود*

منابع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813008811

https://www.researchgate.net/publication/319183074_A_Comparative_Study_of_Leadership_Succession_Models


مراحل مختلف جانشین پروری و مدیریت پیشرفت شغلی
مراحل مختلف جانشین پروری و مدیریت پیشرفت شغلی
*مراحل مختلف جانشین پروری و مدیریت پیشرفت شغلی*

تداوم منابع مدیریتی یک سازمان، کاملا وابسته به تربیت نسل بعدی مدیران می باشد. رهبران کارآمد و باهوش سازمان ها خود را آماده می کنند تا در صورت استعفا یا عزل افرادی که عهده دار مشاغل کلیدی سازمان هستند، به سرعت پست خالی شده آنها را با فردی کاردان پر کنند. برای اینکه فردی با صلاحیت جایگزین فرد قبلی شود، باید از پیش وی را برای این کار پرورش داده باشند. تا به هنگام جانشینی اهداف سازمان را به خطر نیندازد و در مسیر درست گام بر دارد. همین جاست که موضوع جانشین پروری اهمیت پیدا می کند و اجرای آن به یکی از مسائل حیاتی سازمان تبدیل می گردد.

فرایند جانشین پروری نیازمند برنامه ریزی های هدف مند و استراتژی های مشخصی می باشد. چون اعمال هر نوع تغییراتی در سازمان ها، در ابتدا با چالش ها و مسائل اساسی ای رو به رو می گردد. این برنامه ریزی ها و استراتژی های هدف مند کمک می کند تا مدیران سازمان بتوانند این چالش ها را پشت سر بگذارند.

اما برای اینکه یک سازمان بتواند فرایند جانشین پروری و مدیریت استعدادهای خود را با موفقیت به اجرا درآورد، لازم است تا مراحل مختلفی را پشت سر بگذارد. از همین رو قصد داریم در ادامه مراحل مختلف این فرایند را مرور کنیم.

جانشین پروری شامل مراحل مختلفی می گردد.
*جانشین پروری شامل مراحل مختلفی می گردد*

تنظیم دقیق ماموریت و سیاست های جانشین پروری

این مرحله به عنوان نخستین مرحله فرایند جانشین پروری شناخته می شود. مدیران و رهبران سازمان ها در نخستین مرحله باید تشخیص دهند که ذینفعان اصلی سازمان از برنامه های جانشین پروری چه انتظاری دارند؟

همچنین باید چارچوب فکری مشخصی را برای تعیین برنامه های این فرایند مشخص نمایند. اهداف این برنامه را تعیین کنند و نتایج مورد انتظار را بررسی نمایند.

سپس مشخص کنند که برای استقرار و موفقیت عملی این فرایند باید چه روند و رویه ای را پیش بگیرند. به این صورت می توانند سیاست هایی دقیق را برای این برنامه تنظیم نمایند.

شناسایی بخش های مختلف نیازمند به جانشین پروری

هنگامی که برای مدتی، یک موقعیت شغلی هیچگونه مسئول و متصدی ای ندارد، روند کارهای سازمان مختل می گردد. این نشان دهنده این موضوع است که آن سمت شغلی دارای اهمیت و حساسیت زیادی بوده است. به همین خاطر مدیران بحران های موجود در روند کار را تشخیص می دهند.

در گام بعدی مدیران باید تمامی سطوح شغلی سازمان، مشاغل کلیدی و حساس و سطح مشاغل هدف را تعیین نمایند.

سپس برای تشخیص مشاغل کلیدی در سازمان راهکارهایی را شناسایی و ارائه نمایند. مدیران باید برای تشخیص ماموریت های سازمانی؛ یک نمودار سازمانی تنظیم کنند. چرا که این مشاغل جزو موقعیت های شغلی حساس و کلیدی سازمان هستند.

برای این کار باید با مدیران ارشد سازمان گفتگو شود تا موقعیت های شغلی کلیدی موجود در سازمان را بتوان راحت تر شناسایی نمود.

تنظیم یک نمودار سازمانی، در مرحله شناسایی بخش های مختلف نیازمند به جانشین پروری، بسیار مفید می باشد.
*تنظیم یک نمودار سازمانی، در مرحله شناسایی بخش های مختلف نیازمند به جانشین پروری، بسیار مفید می باشد*

شناسایی نیازمندی های کاری برای جانشین پروری

بعد از اینکه مدیران سازمان ها توانستند مناسب شغلی حساس و کلیدی را شناسایی نمایند، باید نیازهای کاری سازمان را مشخص کنند. برای دستیابی به این هدف مدیران باید بدانند که موقعیت های شغلی کلیدی و حساس فعلی سازمان به دست چه افرادی اداره می گردد. شایستگی ها و ویژگی های این افراد را شناسایی کنند و میزان مهارت، تحصیلات، سابقه کاری و تجربه شغلی آنها را بسنجند. همچنین ارزیابی کنند که آیا عملکرد این افراد در این موقعیت های شغلی مناسب است یا اینکه نقص هایی در کار آنها وجود دارد.

سپس بررسی کنند که این موقعیت های شغلی حساس به چه علت و در چه زمانی خالی می گردند؟ و این موقعیت ها در چه بخشی از سازمان قرار گرفته اند.

بعد از بررسی و ارزیابی تمام این موارد، با توجه به شرح موقعیت این مشاغل حساس، باید یک مدل شایستگی طراحی گردد.

اما پس از اینکه سازمان مراحل جانشین پروری را طی نمود باید به سراغ مراحل جدیدی برود. این مراحل جدید باید برای اجرای مدیریت جانشینی طی شوند.

در یکی از مراحل جانشین پروری، مدیران فعلی سازمان نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند.
*در یکی از مراحل جانشین پروری، مدیران فعلی سازمان نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند*

مراحل اجرای مدیریت جانشین پروری

اولین مرحله از مراحل اجرای مدیریت جانشین پروری، تهیه یک بانک اطلاعاتی خوب از استعدادهای موجود در سازمان می باشد. مدیران و رهبران سازمان ها در این مرحله باید نام افراد مستعد بالقوه در سازمان که حداقل ویژگی های مورد نظر برای برنامه های جانشینی را دارند، لیست نمایند.

در مرحله بعد ارزیابی مقدماتی را اجرا کنند. در این مرحله تمام افراد لیست شده طبق معیارهایی که از پیش تعیین شده است، مورد ارزیابی مقدماتی قرار می گیرند.

مرحله بعدی و سوم، مرحله تدوین مدل شایستگی سازمان می باشد. یکی از رویکردهای نوینی که در مورد آموزش و توسعه مدیران مطرح گشته است، کاربرد شایستگی های آنها به منظور طراحی برنامه های توسعه مدیران می باشد. در واقع مدل شایستگی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد اجرای ارزیابی موفق مدیریت جانشین پروری در سازمان ها مطرح گشته است. اگر مدل شایستگی به درستی طراحی نشود، افراد منتخب با معیارهای نادرستی قضاوت و ارزیابی می گردند. از همین رو طراحی برنامه های آموزشی نیز مشکل می گردد. افراد ارزیابی کننده هم در ارزیابی و دسته بندی دقیق و درست رفتارها به مشکل بر می خورند. در این صورت مدیران عملیات اعتماد خود را نسبت به مرکز ارزیابی از دست می دهند.

برای مدیریت جانشین پروری باید یک بانک اطلاعاتی خوب از افراد مستعد سازمان تنظیم شود.
*برای مدیریت جانشین پروری باید یک بانک اطلاعاتی خوب از افراد مستعد سازمان تنظیم شود*

مرحله آخر این فرایند طراحی و اجرای ارزیابی می باشد. پس از اینکه افراد لیست شده و منتخب از مرحله ارزیابی مقدماتی عبور کردند، به عنوان افرادی که واجد شرایط بوده اند، در این مرحله حضور پیدا می کنند. در این مرحله مرکز ارزیابی، چند نفر را به عنوان افراد ارزیابی کننده احضار می کند. این افراد بر اساس مدل شایستگی تعیین شده در سازمان، نامزدهای جانشینی را چندین بار مورد ارزیابی قرار می دهند.

بعد از آن هم مسئول مرکز ارزیابی، نتایج را با مدیران و یا هیئت مدیره سازمان در میان می گذارد. به این صورت مدیران سازمان می توانند برای هر کدام از پست های مدیریتی، یک فهرست گلچین شده از جانشینان احتمالی را تنظیم نمایند.

بعد از اینکه کارمندان مستعد به عنوان جانشین پست های حساس و کلیدی شناسایی و انتخاب شدند، باید با استفاده از ابزارهای مختلف آموزشی، آنها را برای قبول این مسئولیت ها پرورش داد و آماده نمود. روند پیشرفت این افراد باید به صورت مداوم ارزیابی شود.


منابع:

https://workforce.com/2013/03/11/succession-planning-roadmap/

https://www.eonetwork.org/octane-magazine/special-features/top-five-succession-planning-steps


تاریخچه جانشین پروری
تاریخچه جانشین پروری
*تاریخچه جانشین پروری*

اگر بخواهیم در مورد تاریخچه جانشین پروری صحبت کنیم باید به گذشته های خیلی دور و هزاران سال پیش برگردیم. به زمانی که پادشاهان پیش از اینکه مرگشان فرا برسد برای خود جانشینی انتخاب می کردند. تا پس از آنها به اداره مملکت بپردازند.

این مسئله تنها در مورد خاندان های سلطنتی و پادشاهان صدق نمی کرد. بلکه در میان جامعه و خانوارها نیز رواج داشت. مثلا کشاورزان که مالک زمین های خود بودند هم پیش از مرگشان به مسئله جانشینی خود فکر می کردند. آنها زمین خود را با در نظر گرفتن جنسیت، سن و مهارت های خاص فرزندانشان به آنها می سپردند.

جانشین پروری در گذشته های دور میان تمامی اقشار جامعه به ویژه خاندان سلطنتی رواج داشته است.
*جانشین پروری در گذشته های دور میان تمامی اقشار جامعه به ویژه خاندان سلطنتی رواج داشته است*

در واقع در آن دوره تربیت افراد به عنوان جانشین در میان همه اقشار جامعه و به ویژه خاندان سلطنتی رواج زیادی داشت. آموزش و آماده سازی این افراد برای پذیرفتن مقام و شغلشان در آینده از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. به همین خاطر هم مربیان و معلمان بسیار کارآزموده و دانشمندی برای پرورش شاهزادگان استخدام می گشته اند.

اما اگر بخواهیم در مورد مسئله جانشین پروری در سازمان ها و تاریخچه آن صحبت کنیم، باید به اوایل قرن بیستم اشاره کنیم. در این دوره فردی به نام فایول نیاز به جانشین پروری را در سازمان ها مطرح می کند. فایول باور داشت که رهبران سازمان مسئول تداوم ثبات شغلی اعضای سازمان هستند. او معتقد بود که اگر این نیاز مهم سازمانی جدی گرفته نشود، مشاغل مهم و کلیدی سازمان به روش اشتباهی به کارمندانی سپرده می شود که توانایی اداره آنها را ندارند.

به همین خاطر هم این مسئله کم کم به یکی از دغدغه های مهم سازمان ها تبدیل می گردد و در طی دوره های مختلفی راهکارها و شیوه های خوبی برای برنامه ریزی این فرایند ارائه می دهند. در دهه هشتاد و نود میلادی مسئله جانشین پروری به مبحثی جدی تبدیل شد و برنامه ریزی های سیتماتیکی نیز برای این موضوع تعیین گشت.

چالش های جانشین پروری چیست؟

رهبران و مدیران سازمان ها در به کارگیری و اجرای فرایند و برنامه های جانشین پروری با چالش های بسیار جدی ای رو به رو می شوند. تنها رهبرانی می توانند این چالش ها را پشت سر بگذارند که دانش و مهارت کافی داشته باشند.

برای موفقیت در این چالش ها، ابتدا باید با چالش های پیش روی این فرایند، آشنا شویم. سپس راه حل مناسب برای هر کدام از این چالش ها را مطرح می کنیم. مهمترین ویژگی ای  که مدیران برای اجرای موفق فرایند جانشین پروری باید دارا باشند، این است که توانایی کافی در شناسایی چالش ها و مسئله یابی را داشته باشند.

اولین چالشی که پیش روی فرایند جانشین پروری قرار دارد، مقاومت ها و موانعی است که احتمال دارد در برابر تغییرات جانشین پروری رخ دهد. مدیران باید برای پشت سر گذاشتن این چالش، نیازها، مزایا و منافع موجود در این فرایند را به خوبی برای تمامی اعضای سازمان مشخص و روشن نمایند. به این صورت می توانند با مقاومت های احتمالی مقابله نمایند و حتی از آنها پیشگیری کنند.

چالش بعدی برقراری ارتباط بین استراتژی های سازمان می باشد. در واقع مدیران باید بتوانند میان استراتژی هایی که نیازمند جانشین پروری هستند، ارتباط برقرار کنند. چرا که تنها به این صورت است که این فرایند قابل اجرا میگردد. در واقع خیلی از برنامه ها و استراتژی های سازمانی فقط با تعیین و انتخاب رهبران آینده سازمان ها قابلیت اجرا را پیدا می کنند.

از دیگر چالش های موجود در این فرایند می توان به قانع شدن مدیران ارشد و سیاست گذاران و ذی نفعان سازمان اشاره نمود. در واقع مدیران سازمان ها باید با در نظر گرفتن ساختار سازمان و فرهنگ سازمان، مدیران ارشد و سیاست گذارای سازمان را در مورد این فرایند مجاب کنند. تا به این صورت بتوانند فرایند جانشین پروری و منابع انسانی و استراتژی های کلی سازمان را با هم همگام نمایند.

آخرین چالش پیش روی مدیران در این فرایند تحلیل ریسک انتخاب افراد کلیدی می باشد. مدیران و رهبران سازمان باید در تحلیل موقعیت های شغلی حساس و پر ریسک و افراد کلیدی مهارت کافی داشته باشند. چون همین تحلیل ها کمک می کند تا مدیران مشخص کنند که کدام یک از بخش های سازمان در فرایند جانشین پروری پر ریسک تر به حساب می آیند.

اجرای فرایندهای جانشین پروری با چالش های مختلفی رو به رو می شود.
*اجرای فرایندهای جانشین پروری با چالش های مختلفی رو به رو می شود*

فرایند جانشین پروری چه مواردی را در بر می گیرد؟

فرایند جانشین پروری در سازمان شامل موارد مختلفی میشود. این موارد شامل:

 •  شناسایی شایستگی هایی که وجودشان در سازمان الزامی است، می گردد.
 • در واقع اولویت بندی این شایستگی ها بر اساس نیازها و ضرورت های سازمانی شکل می گیرد.
 • تدوین مدل شایستگی سازمان از دیگر مواردی است که در این فرایند مورد استفاده قرار می گیرد.
 • افراد مستعد بر مبنای مدل های شایستگی موجود در سازمان شناسایی و ارزیابی می گردند.
 • بر اساس خروجی و گزارش ارزیابی افراد سازمان، نامزدهایی برای جانشینی مشاغل کلیدی انتخاب و تعیین می شوند.
 • برای هر کدام از نامزدها بر اساس نتایج ارزیابی برنامه رشد و توسعه فردی تدوین می گردد.
 • برای بهبود و پیشرفت مستمر این نامزدها باید فرایند یادگیری به طور مناسبی اجرا گردد.
 • روی روند پیشرفت کیفیت عملکرد نامزدهای مشخص شده نظارت و ارزیابی مناسبی اعمال می گردد.
 • سپس نامزدهای نهایی برای ایفای نقش های رهبری در آینده انتخاب می شوند.
در فرایند جانشین پروری نظارت و ارزیابی صحیحی انجام می شود.
*در فرایند جانشین پروری نظارت و ارزیابی صحیحی انجام می شود*

مهم ترین نتایج به دست آمده از برنامه جانشین پروری چیست؟

برنامه جانشین پروری فرصت های بیشتری را برای کارمندان با استعداد و توانای سازمان فراهم می نماید.

این برنامه فرصت مشارکت در اجرای طرح های راهبردی و بلند مدت سازمان را برای تمامی اعضای سازمان فراهم می کند.

خزانه استعدادهای سازمان را از بین کارمندان مستعد و حرفه ای افزایش می دهد. به صورتی که سازمان به هنگام جانشین سازی دچار مشکل نمی شود.

این برنامه باعث می شود تا نیازهای جایگزینی به عنوان یک ابزار مفید برای پیش بینی آموزش، تربیت و پرورش لازم و ضروری برای کارمندان شناسایی شود.

این برنامه به سازمان کمک می کند تا وضع موجود در سازمان را از نظر مهارت ها و قابلیت ها بررسی نماید و نیازها و کمبودهای سازمان را تبیین نماید.

برنامه جانشین پروری فرصت های بیشتری را برای کارمندان مستعد سازمان فراهم می سازد.
*برنامه جانشین پروری فرصت های بیشتری را برای کارمندان مستعد سازمان فراهم می سازد*

منابع:

https://www.toolbox.com/hr/talent-management/articles/what-is-talent-management/

https://hrmars.com/papers_submitted/6463/Review_of_History_Succession_Planning_Replacement_Planning,_Talent_Management_and_Workforce_Planning.pdf


اهمیت جانشین پروری و مدیریت پیشرفت شغلی
اهمیت جانشین پروری و مدیریت پیشرفت شغلی
*اهمیت جانشین پروری و مدیریت پیشرفت شغلی*

در دنیای امروز برای اینکه سازمان ها بتوانند بهره وری بیشتری داشته باشند و کیفیت آنها افزایش پیدا کند به مدیرانی احتیاج دارند که از مدیران فعلی سازمان، مستعدتر و شایسته تر باشند. در چنین شرایطی جانشین پروری در سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.

در واقع جانشین پروری و مدیریت پیشرفت شغلی در تمام جهان به عنوان استراتژی ای کلیدی مطرح شده است که کمک می کند تا مسائل مهم مربوط به منابع انسانی همچون افزایش نرخ بازنشستگی، نیاز به نیروی کار متنوع در همه سطوح، رقابت محدود و بازار کار کساد حل گردد.

فرایند جانشین پروری برای افراد با استعداد در سازمان فرصت های بیشتری را فراهم می آورد، تا پیشرفت کنند. همچنین دارایی های منابع انسانی سازمان که مستعد و کارآمد هستند، افزایش پیدا می کند. این فرایند باعث می شود تا منابع انسانی حرفه ای سازمان در اجرای طرح های بلند مدت سازمانی مشارکت می نمایند. همچنین کمک می کند تا موقعیت هایی که در سازمان احتیاج به جایگزینی دارند، شناسایی شوند. در واقع این ابزاری است برای برنامه ریزی آموزش و پرورش کارمندان سازمان که اهمیت بسیار زیادی دارد.

فرایند جانشین پروری بیشتر از همه برای صاحبان کسب و کار و مدیران سازمان دارای اهمیت می باشد. چنانچه سازمانی برای این فرایند اهمیت زیادی قائل نشود و هیچ طرح اجرایی برای آن در نظر نگیرد، قطعا در آینده مجبور می شود تا هزینه سنگینی را برای جبران آن پرداخت نمایند.

جانشین پروری بیش از همه برای مدیران سازمان ها اهمیت دارد.
*جانشین پروری بیش از همه برای مدیران سازمان ها اهمیت دارد*

مزایای جانشین پروری و مدیریت پیشرفت شغلی

جانشین پروری یکی از فرایندهای مهم سازمانی است که مزایای بسیار زیادی دارد و به همین خاطر هم اجرا نمودن آن در سازمان ها لازم و ضروری می نماید.

یکی از مهمترین مزایای این فرایند، این است که باعث می شود تا برای کسب و کارهای سازمانی برنامه ریزی مناسب تری انجام شود. به بیان بهتر منظور از جانشین پروری به کارگیری و قرار دادن افراد صحیح و مناسب در مشاغل و سمت های شغلی مناسب و در زمان مناسب است. وقتی مدیران سازمان ها آگاه باشند که افراد مناسبی قرار است عهده دار مشاغل کلیدی سازمان گردند، می توانند به راحتی برای آینده کسب و کار و سازمان خود برنامه ریزی موثرتر و کارآمدتری را طراحی نمایند.

دومین مزیت فرایند جانشین پروری، حفظ نیروی انسانی کارآمد و خروج کمتر از سازمان می باشد. یک برنامه جانشینی خوب به کارمندان کمک می نماید تا بدانند که برای چه موقعیت شغلی ای آماده می شوند و آموزش می بینند. به این صورت تصویر شفاف تری از آینده خود و سازمان دارند. خود این برنامه ریزی یک ابزار قدرتمند برای حفظ نیروی انسانی در سازمان به حساب می آید.

از مزایای جانشین پروری، حفظ منابع انسانی در سازمان می باشد.
*از مزایای جانشین پروری، حفظ منابع انسانی در سازمان می باشد*

مزیت بعدی فرایند جانشین پروری، نظام جبران خدمات بهتر و مناسب تر می باشد. به هر میزان که اعضای سازمان رشد نمایند، به همان میزان سطح پرداخت دستمزد و حقوق کارمندان باید افزایش پیدا کند. این فرایند به مدیران این امکان را می دهد که نظام جبران خدمات را به شکلی اجرا نمایند که به این وسیله کارمندان در انجام وظایف خود انگیزه بیشتری پیدا کنند. علاوه بر این کارمندان مطمئن می شوند که آنها حقوق عادلانه ای در مقایسه با همکاران و مشاغل مشابه خود در دیگر سازمان ها دریافت می کنند.

این فرایند سبب به وجود آمدن تعهد شغلی بالاتر هم می شود. این فرایند با نشان دادن آینده ای روشن و نمایش مسیر پیشرفت شغلی واضح به اعضای سازمان سبب می شود تا تعهد شغلی کارمندان سازمان افزایش پیدا کند. تعهد بالای کارمندان به سازمان باعث می شود تا نرخ رشد مالی سازمان افزایش پیدا کند.

آخرین مزیت این فرایند استخدام نیروی انسانی مستعدتر و مناسب تر می باشد. یک برنامه ریزی جانشینی درست و مناسب باعث می شود تا جذب و استخدام کارمندان به شیوه صحیح تر و بهتر صورت پذیرد. هنگامی که مدیران درک بهتری از شیوه رهبری خود نسبت به کارمندان داشته باشند، می توانند روی استخدام افراد مستعد برای مناصب شغلی آینده تمرکز کنند. به این صورت این فرایند کوتاه تر می شود و دقت واحد منابع انسانی نیز افزایش پیدا می کند.

موانع موجود در جانشین پروری در سازمان ها

با وجود اینکه فرایند جانشین پروری دارای پیامدهای مثبت زیادی می باشد، اما چالش ها و موانع مختلفی نیز پیش روی این فرایند وجود دارد.

موفقیت برنامه های این فرایند وابسته به این است که آموزش و پرورش کارمندان سازمان به شکل متوازن انجام شوند. به صورتی که کارمندان مستعد به تدریج آموزش داده شوند. جدی نگرفتن موضوع آموزش و پرورش کارمندان مستعد توسط سازمان می تواند باعث به مخاطره انداختن برنامه های جانشین پروری گردد. در این صورت امکان دارد که مدیران سازمان در برابر برنامه های پرورش استعداد اعضای سازمان موضعی مخالف بگیرند. یا اینکه از عهده پرورش کارمندان مستعد و حرفه ای برنیایند.

موفقیت فرایند جانشین پروری به آموزش و پرورش صحیح کارمندان وابسته است.
*موفقیت فرایند جانشین پروری به آموزش و پرورش صحیح کارمندان وابسته است*

به خاطر ابهاماتی که در سازمان ها وجود دارد و سرعت زیادی که تحولات سازمانی دارند، پیش بینی کردن دقیق نیازهای مدیریتی سازمان برای آینده کار بسیار مشکلی می باشد. با این وجود سازمان هایی که در استعدادیابی و آموزش مدیران آینده به شکل موثر و مناسبی عمل نموده اند، موفق شده اند تا بین نیازهای سازمان و تعداد کارمندان مستعدی که وارد خزانه استعدادها می شوند، توازن برقرار کنند و تمامی آن افراد را برای پست های در نظر گرفته شده آموزش دهند. اما چنانچه سازمانی در این زمینه ضعیف عمل نماید، بقیه اعضای سازمان دلسرد می شوند. چرا که باید در صفی طولانی قرار بگیرند تا شاید برای یکی از مشاغل کلیدی سازمان انتخاب شوند.

از دیگر موانع موجود در این فرایند می توان به محدودیت های احتمالی ای اشاره نمود که ممکن است برای مدیران جدید و جوان سازمان پیش آید. در واقع فرهنگ سازی در سازمان برای پذیرفتن مدیران و جدید سازمان که تا دیروز با دیگر اعضای سازمان هم رده بودند، بسیار اهمیت دارد. چرا که در غیر این صورت مدیر جدید با وجود استعدادی که دارد نمی تواند اعمال قدرت نماید و سازمان را مدیریت کند. بنابراین آنها باید میان سایر کارمندان سازمان برای خود مقبولیت کسب نمایند و برای به دست آوردن این توانایی تمام تلاش خود را به کار بندند.

یکی دیگر از مشکلات و موانعی که ممکن است برای این فرایند پیش آید ایجاد سوءتفاهم برای مدیران است. ممکن است برخی مدیران سازمان ها تصور کنند که فرایند جانشین پروری اختیار و قدرت آنها را کاهش می دهد. در صورتی که طرح های جانشینی به منظور همکاری با مدیر و حمایت از تصمیمات وی اجرا می گردد. بنابراین برنامه ها باید به صورتی اجرا گردد که مدیران خود را مالک این فرایند بدانند.

فرایند جانشین پروری به منظور حمایت از تصمیمات مدیران و همکاری با آنها به اجرا در می آید.
*فرایند جانشین پروری به منظور حمایت از تصمیمات مدیران و همکاری با آنها به اجرا در می آید*

منابع:

https://www.academia.edu/35522326/Effective_Succession_Planning_Ensuring_Leadership_Continuity_and_Building_Talent_Within_3rd_edition_

https://www.shl.com/solutions/talent-management/mobilize/succession-planning/


تعریف جانشین پروری
تعریف جانشین پروری
*تعریف جانشین پروری*

یکی از فرایندهای با اهمیت در سیر تکاملی سازمان ها، جانشین پروری می باشد. اجرای این فرایند در سازمان ها کاملا وابسته به مدیران و رهبران سازمان می باشد. به این صورت مدیران می توانند بقای سازمان را در بازار رقابتی تضمین نمایند. در واقع مدیرانی که توجه کافی به آینده سازمان ندارند، در دستیابی به اهدافشان دچار مشکل می گردند و در نهایت شکست می خورند. بنابراین سازمان های آینده نگر به سازمان هایی گفته می شود که نقش جانشین پروری را جدی بگیرند.

هر چقدر که در یک سازمان فشارها و تهدیدهای محیطی افزایش پیدا کنند، وجود رهبران منعطف، قدرتمند و استراتژیک برای حفظ بقای سازمان لازم و ضروری می نماید. مدیرانی که توانایی این را دارند که با تکنیک ها و انعطافی که دارند، با هوشمندی تمام شرایط محیط را درک کنند و وابسته به شرایط موجود یک راهکار مناسب را انتخاب نمایند.

جانشین پروری در آینده سازمان ها نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید.
*جانشین پروری در آینده سازمان ها نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید*

چنانچه بخواهیم از جانشین پروری تعریفی جامع بیان کنیم، باید بگوییم که در واقع سیستم جانشین پروری یک فرایند ساختاریافته و رویکردی سیستمی می باشد که به واسطه آن افراد واجد شرایط و مستعد برای به عهده گرفتن مشاغل کلیدی یک سازمان انتخاب می شوند و برای این موضوع آموزش می بینند. این فرایند بدون دانش کافی و اجرای استراتژی های مناسب، هیچ کارایی ای نخواهد داشت. به بیان بهتر و ساده تر این فرایند یک روش بسیار کارآمد و موثر به منظور تامین منابع انسانی مناسب و با استعداد به حساب می آید.

روش های جانشین پروری به کمک اصول و قواعدی که دارد، به سازمان ها کمک می کند تا استعدادهای مهم و لازم را شناسایی کند و سپس آنها را برای شغل و سمت مورد نظر پرورش دهد.

مدیران باید به این نکته توجه داشته باشند که به هیچ عنوان دستیابی به نتایج فرایند جانشین پروری، کوتاه مدت و زودبازده نیستند. چنانچه مدیران بخواهند این فرایند به درستی اجرا گردد، باید مراحل مختلفی را که شامل نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی مستمر می شود، اجرا نمایند. راحت ترین و مناسب ترین راه برای اجرای و به کارگیری این استراتژی این است، که کارمندان سازمان از میان افراد شایسته و مستعد انتخاب گردند. سپس هر کدام از آنها را با توجه به استعدادهایشان، به شکل تدریجی برای موقعیت های شغلی کلیدی و حساس سازمان پرورش دهند.

قواعد جانشین پروری

تحقیقات کانگر و فولمر در سال ۲۰۰۳ این مسئله را بیان نمود که برنامه ریزی جانشین پروری باید در کنار بحث آموزش و پرورش قابلیت های مدیران سازمان در کنار هم مطرح شوند و عنوان مدیریت جانشین پروری به آنها داده شود. این دو محقق رشته مدیریت، خود در اجرای این فرایند بسیار موفق عمل کرده اند. آنها این فرایند را با روش های کمی و کیفی مختلفی ارزیابی کرده اند. کانگر و فولمر در نتیجه تحقیقات خود پنج قاعده کلی را مطرح نموده اند که شامل قواعد زیر می گردند.

 • اولین قاعده جانشین پروری، تمرکز بر توسعه می باشد که به عنوان مهمترین قاعده این فرایند شناخته می شود. چرا که تمامی قواعد بعدی بر اساس این قاعده شکل گرفته اند. بر اساس این قاعده مدیریت جانشین پروری باید سیستمی منعطف باشد و بر اساس برنامه ها و فعالیت های توسعه ای شکل بگیرد. هدف از این  برنامه ها این است که کاندیداهایی که به عنوان جانشین انتخاب شده اند، در حین کار آموزش ببینند. این آموزش ها می تواند فعالیت هایی مانند تفویض اختیار باشد که به منظور تصاحب نمودن مشاغل هدف انجام می شود.
 • قاعده بعدی یا همان قاعده دوم در برنامه جانشینی، روی مشاغل کلیدی تمرکز دارد. مشاغل کلیدی از آن دسته مشاغلی به حساب می آیند که جانشین پروری برای آنها کار دشواری می باشد. در واقع این مشاغل به ندرت به افراد وابسته هستند و خود مشاغل برای تضمین نمودن موفقیت آینده سازمان دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. در واقع این گونه مشاغل برای سلامت بلند مدت سازمان ضروری به حساب می آیند.
یکی از قواعد جانشین پروری، تمرکز بر روی مشاغل کلیدی می باشد.
*یکی از قواعد جانشین پروری، تمرکز بر روی مشاغل کلیدی می باشد*

سومین قاعده این فرایند، دوری از ابهام و آشکارا بودن آن می باشد. به صورتی که برنامه جانشین پروری باید به طور کاملا شفاف اجرا گردد. به این صورت افراد سازمان در تمام مدت از وضعیت خود باخبر هستند. بر اساس این قاعده قوانین و روند برنامه ها به تمامی اعضای سازمان منتقل می گردد.

اندازه گیری مستمر پیشرفت های سازمانی و اجتناب از ذهنیت سنتی برنامه ریزی جایگزینی، قاعده چهارم این فرایند به شمار می رود. بر اساس این قاعده مدیران سازمان ها باید به صورت مداوم و مستمر هر کدام از کاندیداها و وضعیت سیستم سازمان را تحت نظر بگیرند. به این صورت می توانند اطمینان پیدا کنند که در مسیر پیشرفت و دستیابی به اهداف سازمان قرار گرفته اند.

اما آخرین قاعده فرایند جانشین پروری، منعطف نگه داشتن سیستم است. در واقع طراحان سیستم های سازمانی باید طبق بازخوردهایی که از مجریان سازمان دریافت می نمایند، معایب و نقایص موجود در سیستم را برطرف کنند و به شکل مستمری به بهبود این سیستم ها بپردازند.

منعطف نگه داشتن سیستم یکی از قواعد جانشین پروری به حساب می آید.
*منعطف نگه داشتن سیستم یکی از قواعد جانشین پروری به حساب می آید*

آیا جانشین پروری مقدمه ای برای جانشین سازی می باشد؟

عموما اجرای فرایند جانشین پروری در سازمان ها بر اساس برنامه جانشینی اجرا می گردد. هدف از اجرای این برنامه ها صرفا جانشین سازی و تعیین جانشین بر اساس تجربه های گذشته افراد نمی باشد. هدف اصلی از اجرای این برنامه ها توانمند ساختن همه جانبه نیروهای انسانی سازمان می باشد تا به این صورت بتوانند در به عهده گرفتن وظایف و مشاغل کلیدی سازمان تسلط کامل و کافی داشته باشند.

اما مدیران باید بدانند که فرایند جانشین پروری، مقدم تر از فرایند جانشین سازی محسوب می شود. به صورتی که چنانچه یک سازمان در اجرا نمودن فرایند جانشین پروری تعلل به خرج دهد، قطعا در کوتاه مدت یا بلند مدت در اجرای فرایند جانشین سازی به مشکل بر خواهد خورد.

یافتن افراد مستعد و مناسب در بیرون از سازمان، هزینه بالایی دارد و امر دشواری به حساب می آید. همچنین  زمان آموزش به آنها ممکن است طولانی تر شود. چرا که شناسایی افراد جایگزین، راحت ترین بخش فرایند جانشین سازی به حساب می آید، اما پروش دادن و آماده کردن آنها برای مشاغل کلیدی کار دشواری می باشد. به همین خاطر استخدام کارمندان مستعد و کارآمد بهترین راه برای جانشین سازی افراد در سازمان است.

جانشین پروری مقدم تر از جانشین سازی محسوب می شود.
*جانشین پروری مقدم تر از جانشین سازی محسوب می شود*

منابع:

https://www.roberthalf.com/blog/management-tips/7-steps-to-building-a-succession-plan-for-success

https://www.researchgate.net/publication/333672435_Determination_and_Prioritization_of_Factors_Influencing_Succession_in_Managers_of_Social_Security_Hospitals_of_Tehran_Using_Multiple_Attribute_Decision-Making_MADM