مراحل مختلف برنامه ریزی منابع انسانی
مراحل مختلف برنامه ریزی منابع انسانی
*مراحل مختلف برنامه ریزی منابع انسانی*

خوشبختانه سازمان های امروزی نسبت به منابع انسانی خود، به دید یک مزیت کمی نگاه نمی کنند. بلکه منابع انسانی هر سازمان مجموعه از استعدادها، توانایی های خلاقانه، مهارت و دانش به حساب می آید که سبب پیشرفت و توسعه کسب و کار و سازمان می گردد. به همین خاطر برنامه ریزی منابع انسانی از اهمیت زیادی در سازمان برخوردار می گردد.

هدف اصلی از برنامه ریزی منابع انسانی، فراهم نمودن تعداد مطلوب کارمندان برای به وجود آوردن سود بیشتر برای سازمان می باشد. از آنجایی که در طول زمان اهداف سازمان ها تغییر پیدا می کند، برنامه ریزی های منابع انسانی نیز به طور منظم طراحی و تدوین می گردند.

از دیدگاه متخصصان این حوزه چندین مرحله برای اجرای برنامه ریزی های منابع انسانی در نظر گرفته شده است، که ما سعی داریم در این مطلب به برخی از آنها اشاره کنیم.

ادامه مطلب
متغیرهای سازمانی و داخلی موثر بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی
متغیرهای سازمانی و داخلی موثر بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی
*متغیرهای سازمانی و داخلی موثر بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی*

تمامی مدیران سازمان ها باید عوامل موثر و متغیرهایی را که روی امور درونی سازمان از جمله برنامه ریزی منابع انسانی، اثرگذار هستند، شناسایی کنند. به این صورت می توانند با وضعیت پیش آمده خود را انطباق دهند. همچنین از فرصت هایی که توسط شناخت این وضعیت به دست آورده اند، بهره ببرند.

در واقع عوامل بسیار مختلفی بر روی کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی اثر می گذارد. برخی از این عوامل داخلی هستند و درون سازمان رخ می دهند. برخی دیگر از این عوامل خارجی هستند و تاثیرات خود را از محیط خارج از سازمان می گذارند. در ادامه به بررسی تمامی این عوامل خواهیم پرداخت.

رویکردهای مختلف برنامه ریزی منابع انسانی
رویکردهای مختلف برنامه ریزی منابع انسانی
*رویکردهای مختلف برنامه ریزی منابع انسانی*

هدف از برنامه ریزی منابع انسانی این است که برنامه های مختلفی بر اساس پیش بینی های انجام شده و برای به کارگیری افراد در پست های خالی سازمان تدوین گردد. پیش بینی های سازمان شامل این موارد می شود که پست های شغلی که انتظار می رود، خالی گردد. دوم اینکه این پست های خالی باید به وسیله داوطلبان خارجی پر شود یا توسط داوطلبان داخلی احراز شود.

از همین رو مدیران منابع انسانی باید قادر باشند که نیازمندی های منابع انسانی در آینده را پیش بینی کنند. سپس تعیین نمایند که این منابع را از کجا به دست خواهند آورند. به این منظور باید سه مجموعه پیش بینی داشته باشند.

ادامه مطلب
اجزای برنامه ریزی منابع انسانی
اجزای برنامه ریزی منابع انسانی
*اجزای برنامه ریزی منابع انسانی*

عموما برای برنامه ریزی منابع انسانی، جزئیاتی در نظر گرفته می شود، که این جزئیات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در هر حال بر اساس رویکردهایی که سازمان دارد، پیش بینی های مختلفی انجام می شود. هدف اصلی از این کار، تعیین کردن تناسب و سازگاری منابع انسانی با اهداف سازمان می باشد. از آنجایی که مفهوم عرضه و تقاضا در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است، بر روی این زمینه تمرکز زیادی می شود.

جزئیات برنامه ریزی منابع انسانی، از موارد مختلفی تشکیل می شود. این موارد شامل این موارد می گردد.

ادامه مطلب
تعریف برنامه ریزی منابع انسانی
تعریف برنامه ریزی منابع انسانی
*تعریف برنامه ریزی منابع انسانی*

برنامه ریزی منابع انسانی با حروف اختصاری HRP شناخته می شوند. این حروف مختصر شده عبارت Human Resources Planning می باشد. این برنامه ریزی، کمک می کند تا نیازمندی های انسانی تمامی اعضای سازمان مشخص شود و سپس امکان فراهم کردن آن نیازها را ممکن سازد.

در واقع برنامه ریزی منابع انسانی، فرایند تصمیم گیری در مورد این موضوع است که در سازمان چه پست هایی باید پر شوند و این اقدام باید به چه شکلی انجام شود. به این صورت مدیران می توانند مطمئن شوند که به تعداد لازم، کارمندان مورد نیاز در سازمان با مهارت های مشخص و در زمان معین در دسترس قرار دارند.

ادامه مطلب