رویکرد مبتنی بر منابع در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
رویکرد مبتنی بر منابع در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
((رویکرد مبتنی بر منابع در مدیریت استراتژیک منابع انسانی))

یکی از مهم ترین رویکردهای استراتژیکی که در مدیریت استراتژیک منابع انسانی مطرح می گردد، رویکرد مبتنی بر منابع می باشد. طبق این رویکرد، سازمان ها هنگامی موفق عمل می کنند که در بازار به برتری رقابتی دست پیدا کنند. همچنین پس از کسب آن موفقیت و جایگاه والا در رقابت، در آن جایگاه باقی بمانند. سازمان ها زمانی به برتری رقابتی دست پیدا می کنند که دارای ویژگی هایی همچون کمیابی، بدون جانشین بودن و منحصر به فرد بودن باشند.

ادامه مطلب
آشنایی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی
آشنایی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی
*آشنایی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی*

در شرایط کنونی دنیای امروزی سازمان ها برای ایجاد برتری رقابتی و رشد به نیروی انسانی وابسته هستند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به عنوان ابزاری شناخته می شود که باعث جذب پرورش، انگیزش و همچنین حفظ نیروی انسانی به کار می رود. این ابزار به سازمان ها کمک می کند تا به جایگاهی که می خواهند دست پیدا کنند.

ادامه مطلب