دوره خاک

به عنوان پیش نیاز برنامه‌ریزی، سیستم‌سازی، رشد و پیشرفت و توسعه فردی است. بعد از این دوره شما به شدت در جنبه‌های مختلف زندگی با برنامه‌تر و منظم‌تر و عملگراتر خواهید شد. در این دوره عادت‌سازی (روتین سازی)، نظم و عملگرایی را کار می‌کنیم.

دوره نظم دهی و روتین سازی و برنامه ریزی

چرا اسم دوره خاک گذاشته شده است؟

ما دوره ای داریم به نام دانه که عملاً تمرکز آن بر برنامه‌ریزی است. در دوره دانه روی رشد فردی شما در جنبه‌های مختلف زندگی و برنامه‌ریزی توسعه فردی کار می‌کنیم. منتها همیشه احساس نیاز به دوره‌ی که زیرسازی دوره دانه است، می‌شد. دوره‌ای که اگر نباشد هر دانه‌ای بکاریم رشد نمی‌کند. دانه باید در خاک حاصلخیز قرار بیرد تا رشد کند. بنابراین دوره خاک، بستر سازی زیربنایی برای رشد فردی شما در تمام ابعاد زندگی من جمله برنامه‌ریزی است.

390,000 تومان