با وجود اینکه بعضی از مدیران مبحث مدیریت منابع انسانی را با توسعه منابع انسانی، یکی می پندارند، اما این دو مبحث با هم تفاوت های عمده و زیادی دارند. به طور خلاصه توسعه منابع انسانی، زیر مجموعه مدیریت منابع انسانی محسوب می شود و ویژگی های مدیریت را ترسیم می نماید.