مطالب توسط

, ,

تدوین یک برنامه ریزی آموزشی موفق

این محتوا در مورد موضوع برنامه ریزی آموزشی(آموزش و توانمندسازی) نگاشته شده است.
مدیران سازمان ها برای تنظیم برنامه آموزشی خوب برای سازمان، باید مراحل مختلفی را طی نمایند

, , ,

برنامه ریزی آموزشی چیست؟

این محتوا در مورد برنامه ریزی آموزشی(آموزش و توانمندسازی) نگاشته شده است.
برنامه های آموزشی به مدیران سازمان ها در دستیابی به اهداف سازمانی کمک بسیار شایانی می کنند.

, ,

اهداف مدیریت دانش در سازمان ها چیست؟

این محتوا در مورد موضوع مدیریت دانش نگاشته شده است.
فرایند مدیریت دانش همچون دیگر فرایندهای سازمان دارای اهداف خاصی است و چالش هایی نیز پیش رو دارد.

, ,

معیارهای مدل تعالی منابع انسانی چیست؟

این محتوا در مورد مدل تعالی منابع انسانی(ارزیابی و خودارزیابی منابع انسانی) نگاشته شده است.
این مدل دارای نه معیار مختلف شامل معیارهای توانمندساز و معیارهای نتیجه می گردد.

, ,

مزایای مدل تعالی منابع انسانی

این محتوا در مورد مدل تعالی منابع انسانی(ارزیابی و خودارزیابی منابع انسانی) نگاشته شده است.
این مدل مزایای متعددی دارد. اما ممکن است با اجرای نامناسب، نتیجه معکوس دهد.

, ,

تاریخچه مدل تعالی سازمانی

این محتوا در مورد موضوع مدل تعالی منابع انسانی نگاشته شده است.
مدل تعالی سازمانی نخستین بار در ژاپن مطرح گشت و سبب موفقیت های روزافزون سازمان های این کشور شد. همین موضوع باعث شد تا ژاپن به رقیب سرسختی برای شرکت ها و سازمان های آمریکایی و اروپایی تبدیل شود. تا جایی که سازمان های کشورهای مختلف مجبور به اعمال تغییر و تحول در سیستم مدیریت خود گشتند.