نوشته‌ها

معیارهای مدل تعالی منابع انسانی چیست؟
معیارهای مدل تعالی منابع انسانی چیست؟
معیارهای مدل تعالی منابع انسانی چیست؟

سازمان ها برای سنجش و خودارزیابی به ابزار مناسب و ویژه ای احتیاج دارند که ساختاری مدیریتی داشته باشد. مدل تعالی منابع انسانی تمام این ویژگی ها را در خود را دارد و به عنوان یک ابزار مناسب مورد استفاده مدیران قرار می گیرد. اما مدل تعالی سازمانی دارای نه معیار است که ۵ معیار آن توانمندساز و چهار معیار دیگر نتیجه می باشند.

ادامه مطلب
مزایای مدل تعالی منابع انسانی
مزایای مدل تعالی منابع انسانی
*مزایای مدل تعالی منابع انسانی*

مدل تعالی منابع انسانی به عنوان یک چارچوب مدیریتی در سطح جهانی، باعث می شود تا سازمان ها بتوانند مسیر تغییر خود را اندازه گیری و به گونه ای ارزیابی کنند. همین موضوع سبب می شود تا مدیران و سازمان ها در پی توانمندسازی کسب و کار خود برآیند و پیشرفت کنند. در واقع مدل تعالی سازمانی، یک روش مناسب برای سنجش و ارزیابی نقاط قوت و ضعف یک سازمان است، و یک مجموعه از مفروضات منسجم و گسترده را که برای مدیریت سازمان ضروری است، فراهم می سازد. به این صورت که هر یک از مدیران در سازمان ها با در نظر گرفتن روش خود، از مدل تعالی سازمانی استفاده می کنند تا بهبود یابند و پیشرفت نمایند.

ادامه مطلب