نوشته‌ها

خاتمه قرارداد کار
خاتمه قرارداد کار
*خاتمه قرارداد کار*

خاتمه قرارداد کار به این معنی است که همکاری کارفرما و نیروی کار به پایان رسیده است. در واقع تمامی قراردادهای کاری تاریخ آغاز و پایانی دارند که در متن قرارداد ذکر شده است. اما در این بین علت های دیگری برای خاتمه پیدا کردن قرارداد وجود دارد. گاه این پایان همکاری با اراده و خواست طرفین صورت می پذیرد و گاه نیز این خاتمه قرارداد خارج از اراده آنها می باشد.

ادامه مطلب
انواع قرارداد کار چیست؟
انواع قرارداد کار چیست؟
انواع قرارداد کار چیست؟

قرارداد کار جزو قراردادهایی حقوقی و مشخصی می باشد که بین کارفرما و نیروی کار منعقد می گردد. هدف از انعقاد این قراردادها حفظ حقوق نیروهای انسانی و تنظیم روابط طرفین در چارچوب قانونی می باشد. اما این قراردادهای کاری به انواع مختلفی تقسیم می شوند. قراردادها با در نظر گرفتن نکته های مختلفی مانند حوزه کاری، تمایل کارفرما و نیروی کار، نوع شغل و موارد دیگر مشابه آن دسته بندی شده اند.  

ادامه مطلب