نوشته‌ها

انواع قرارداد کار چیست؟
انواع قرارداد کار چیست؟
انواع قرارداد کار چیست؟

قرارداد کار جزو قراردادهایی حقوقی و مشخصی می باشد که بین کارفرما و نیروی کار منعقد می گردد. هدف از انعقاد این قراردادها حفظ حقوق نیروهای انسانی و تنظیم روابط طرفین در چارچوب قانونی می باشد. اما این قراردادهای کاری به انواع مختلفی تقسیم می شوند. قراردادها با در نظر گرفتن نکته های مختلفی مانند حوزه کاری، تمایل کارفرما و نیروی کار، نوع شغل و موارد دیگر مشابه آن دسته بندی شده اند.  

ادامه مطلب