نوشته‌ها

دسته بندی مدیریت دانش
دسته بندی مدیریت دانش
*دسته بندی مدیریت دانش*

دیدگاه های مختلفی، مدیریت دانش را نسل بندی و تقسیم بندی نموده اند. به این صورت که چنانچه معیار این دسته بندی، همگرایی بین مدیریت دانایی و مدیریت فناوری باشد، این نسل بندی شامل مدیریت دانش سنتی، معنایی و هوشمند می شود. ولی در این مطلب مقصود از تقسیم بندی این فرایند، دسته بندی انواع مدیریت دانایی بر اساس مقیاس و حجم پروژه ها می باشد.

ادامه مطلب
داف مدیریت دانش در سازمان ها چیست؟
داف مدیریت دانش در سازمان ها چیست؟
داف مدیریت دانش در سازمان ها چیست؟

به طور کلی و در سطح سازمانی، مدیریت دانش باعث افزایش بهره وری، نوآوری، کارایی و کیفیت می گردد. به همین خاطر هدف هر سازمانی از مدیریت نمودن دانایی و دانش خود این است که هر عملی که در سازمان صورت می پذیرد، به شکلی مدیریت گردد که روی عملکرد کارمندان تاثیر مثبتی داشته باشد.

ادامه مطلب
آشنایی با مدیریت دانش
آشنایی با مدیریت دانش
*آشنایی با مدیریت دانش*

اکثر سازمان ها دارای یک سری مشکلات مشترک هستند. مشکلات و مسائلی که در دوره های زمانی مشخص و مکرر به وجود می آیند. بعضی از سازمان ها از روش منسوخ شده ای برای حل این مشکلات استفاده می کنند. مدیران سازمان نیز با وجود آگاهی از منسوخ بودن این روش ها، باز هم آنها را به کار می گیرند. همین جا است که بحث مدیریت دانش از اهمیت زیادی برخوردار می گردد.

ادامه مطلب