نوشته‌ها

خاتمه قرارداد کار
خاتمه قرارداد کار
*خاتمه قرارداد کار*

خاتمه قرارداد کار به این معنی است که همکاری کارفرما و نیروی کار به پایان رسیده است. در واقع تمامی قراردادهای کاری تاریخ آغاز و پایانی دارند که در متن قرارداد ذکر شده است. اما در این بین علت های دیگری برای خاتمه پیدا کردن قرارداد وجود دارد. گاه این پایان همکاری با اراده و خواست طرفین صورت می پذیرد و گاه نیز این خاتمه قرارداد خارج از اراده آنها می باشد.

ادامه مطلب