تعریف مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی از سرمایه های اصلی یک سازمان محسوب می شوند که در مسیر پیشبرد اهداف آن سازمان گام بر می دارند. معنای این واژه در دو سطح کلان و خرد تعریف شده است. که در سطح کلان، منابع انسانی بخشی است که وظایف و نقش های مختلفی بر عهده دارد.